රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

25th February 2024 04:04

විමසීම් විස්තර

නම

තනතුර හෝ අංශයේ නම

දුරකථන/ ෆැක්ස් අංකය

නීතීඥ ඩී. කලංසූරිය මහතා

B.A (Peradeniya), L.L.B .(OUSL), P.G. Dip. International Affairs (BCIS). Attorney-at-law (Sri Lanka Law College)

සභාපති 0112889259

<0112889673

කේ.එස්.ආර් පෙරේරා මිය

BA (Kelaniya), MA (Kelaniya), MPA (Jayewardenepura), PgDip (Jayewardenepura), Commissioner of Official Languages (SLAS I).

නිලබලයෙන් කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් 0112889862

සිවප්‍ර‍ගාසම් මධිවානන් මයා

BA (OUSL)

සහකාර අධ්‍යක්ෂ 0112889864

ඒ. එම්. ජී. යූ. අබේකෝන් මයා

BSc (Peradeniya), MBA (Peradeniya)

පරිපාලන නිලධාරි 0112889821

ජේ. පී. සෙල්වකුමාර් මයා

BA (OUSL)

භාෂා නිලධාරි 0112889616

ආයතන/පොදු අංකය 0112889482

<0112875830