அரசாங்க சேவைகள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு

12th ஜூலை 2024 21:52

தரவிறக்கம்

சிங்களம் மற்றும் தமிழ் ஆகிய இருமொழிகள், அரசகரும மொழிகள் மற்றும் தேசிய மொழிகளாகவும், ஆங்கில மொழி இணைப்பு மொழியாகவும், இதர விடயங்களுக்கிடையில் கல்வி, நிர்வாகம், நீதிமன்ற செயற்பாடுகளின் போதான பயன்பாட்டின் போதும், மொழி ரீதியிலான பாகுபாடு நிலவக்கூடாது எனும் அடிப்படை உரிமையும் இலங்கைப் பிரஜைக்குரிய அரசியலமைப்புச் சார்ந்த மொழி உரிமையாகும்.

1991 ஆம் ஆண்டின் 18ஆம் இலக்க, அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழுச் சட்டம்.

856.83KB

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 13 வது திருத்தம்.

186.99KB

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 16 வது திருத்தம்.

190.69KB

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் அடிப்படை உரிமைகள் அத்தியாயம் III.

478.99KB

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் மொழி அத்தியாயம் IV.

508.37KB

அரசகரும மொழிக் கொள்கை - வழிகாட்டி நூல்

8.23MB