அரசாங்க சேவைகள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு

21st ஏப்ரல் 2024 03:58

தகவல்களை அறிதல்

2016ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க தகவல்களை அறிந்துகொள்ளும் உரிமைகள் தொடர்பிலான சட்டத்திற்கேற்ப பொதுமக்களுக்கு தகவல்களைப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்காக கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவலர்கள் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர்.

Right to Information Act

2.40MB

பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட அலுவலர்

சட்டத்தரணி திரு.டீ.கலன்சூரிய

தலைவர்
தொலைபேசி: +94 112 889 259
கைபேசி: +94 714 261 052
மின்னஞ்சல்: chairman@olc.gov.lk

தகவல் அதிகாரி

திரு. ஏ.எம்.ஜி.யூ. அபேகோன்

தகவல் அதிகாரி
தொலைபேசி: +94 112 889 821
கைபேசி: +94 718 616 940
மின்னஞ்சல்: ao@olc.gov.lk