රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

13th July 2024 00:07

විමසීම්

සම්බන්ධතා තොරතුරු

රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාව,

“ජනජයසිටි” මහල් සංකීර්ණය,
09 වන මහල,
නාවල පාර,
රාජගිරිය.
ශ්‍රී ලංකා.

දුරකථන අංකය:
+94 112889482
ෆැක්ස් අංකය:
+94 112875830

භාෂා අයිතිවාසිකම් කඩවීම සම්බන්ධව රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කර හැකි අයුරු

උදයංගනි විජේකෝන් මිය:
+94 719521436

විද්‍යුත් තැපෑලක් යවන්න.

වැඩි විස්තර ලබාගැනීමට ඔබ කැමති නම්, කරුණාකර පහත පෝරමය පුරවන්න. හැකි ඉක්මනින් අප ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නෙමු.