රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

22nd June 2024 15:29

බාගත කිරීම්

සිංහල සහ දෙමළ ද්විභාෂා, රාජ්‍ය භාෂා මෙන්ම ජාතික භාෂා වශයෙන්ද, ඉංග්‍රීසි භාෂාව සන්ධාන භාෂාව වශයෙන්ද අනිකුත් කරුණු අතර අධ්‍යාපනය, පරිපාලනය, අධිකරණ කාර්යයන්හි භාවිතයෙහිද භාෂාව මත වෙනස්කම් නොකළ යුතුය යන මූලික අයිතිය ද ලාංකික පුරවැසියා සතු ව්‍යවස්ථාපිත භාෂා අයිතිය වේ.

1991 අංක 18 දරන රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභා පනත.

1.21MB

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය.

2.47MB

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 16 වන සංශෝධනය.

210.07KB

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් III පරිච්ඡේදය.

102.38KB

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ භාෂාව IV පරිච්ඡේදය.

155.33KB

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය - මාර් ගෝපදේශ සංග්‍රහය

8.23MB