රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

21st April 2024 05:14

තොරතුරු දැන ගැනීම

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත අනුව මහජනතාව වෙත තොරතුරු ලබා දීම සඳහා පහත නිලධාරීන් නම් කර ඇත.

Right to Information Act

2.40MB

නම් කළ නිලධාරි

නීතීඥ ඩී. කලංසූරිය මහතා

සභාපති
දුරකථන: +94 112 889 259
ජංගම දුරකථන: +94 714 261 052
විද්‍යුත් තැපෑල: chairman@olc.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරි

ඒ. එම්. ජී. යූ. අබේකෝන් මයා

තොරතුරු නිලධාරි
දුරකථනය: +94 112 889 821
ජංගම දුරකථන: +94 718 616 940
විද්‍යුත් තැපෑල: ao@olc.gov.lk