රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

21st April 2024 05:16

වීඩියෝ ගැලරිය

ජාතික රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“අලුත් දිනක්” වැඩසටහන

[1]

March 1, 2024

නේත්‍රා නාලිකාවේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“වණක්කම් නේත්‍රා ” වැඩසටහන

[1]

Feb. 28, 2024

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව - ස්වදේශීය සේවය

“සුභාරති” වැඩසටහන

[1]

Feb. 20, 2024

ජාතික රූපවාහිනියේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“සංහිඳ ” වැඩසටහන

[1]

July 7, 2023

නේත්‍රා නාලිකාවේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“වණක්කම් නේත්‍රා ” වැඩසටහන

[1]

July 5, 2023

ජාතික රූපවාහිනියේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“උදාඉරේ සහෘදයා ” වැඩසටහන

[1]

June 30, 2023

ජාතික රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“අලුත් දිනක්” වැඩසටහන

[1]

March 2, 2023

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ කතාව

[1]

Aug. 24, 2022

කැනේඩියානු මහකොමසාරිස් අතිගරු ඩේවිඩ් මැකිනන් මැතිතුමාගේ කතාව

[1]

Aug. 24, 2022

පුරවැසියා සහ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය

[1]

July 1, 2022

ආයුබෝවන් නේත්‍රා (වණක්කම් නේත්‍රා) - ආචාර්ය කවිතා රාජරත්නම්

[1]

June 27, 2022

දෙරණ රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව

ද චැලේන්ජ්

[1]

March 23, 2022

ජාතික රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව - ආයුබෝවන් සුභ දවසක්

[1]

Feb. 21, 2022

රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාව - සිතිජය

[1]

Feb. 15, 2021

රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාව - ආයුබෝවන් සුබ දවසක්

[1]

Jan. 1, 2021