රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

27th May 2024 06:08

උපදේශනය

කොමිෂන් සභාව රාජ්‍ය භාෂා භාවිතයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සම්බන්ධයෙන් රජය වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි. පසුගිය කාලසීමාවේදී ක්‍රියාත්මක කරන ලද නිර්දේශ පහත දැක්වේ.

  • රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශාවලි තුනක් 2005, 2006 සහ 2010 වර්ෂවලදී කොමිෂන් සභාව විසින් රජයට නිකුත් කර ඇත

  • රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට දෙවන භාෂා ප්‍රවීණතාව අනිවාර්ය කිරීම

  • ද්වීභාෂා පරිපාලන කොට්ඨාස නිර්දේශ කිරීම