රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

22nd June 2024 15:43

පින්තූර ගැලරිය

දෙමළ භාෂා දිනය

[13]

Oct. 28, 2022

දීප ව්‍යාප්ත පාසැල් රචනා තරඟයේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය

[18]

Sept. 8, 2022

තරුණ සේවා සභාවේ විශේෂ වැඩසටහන

[10]

Sept. 1, 2022

රාජ්‍ය භාෂා සතිය 2021 - දීප ව්‍යාප්ත පාසල් රචනා තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයන්

[6]

Aug. 24, 2022

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සාකච්ඡාව

[4]

June 16, 2022

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - කළුතර

[9]

Jan. 25, 2022

රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවිය එළිදැක්වීම

[8]

Jan. 12, 2022

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - ගම්පහ

[7]

Nov. 17, 2021

සිංහල භාෂා දිනය

[7]

March 2, 2021

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පැමිණීම

[10]

Jan. 25, 2021

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - කොත්මලේ

[5]

Sept. 29, 2020

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - මහරගම

[3]

March 12, 2020

භාෂා ප්‍රවර්ධන කව වැඩසටහන - අනුරාධපුර

[5]

March 5, 2020

භාෂා ප්‍රවර්ධන කව වැඩසටහන - රත්නපුර

[6]

Feb. 25, 2020

භාෂා විගණන

[14]