அரசாங்க சேவைகள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு

22nd ஜூன் 2024 15:06

காணொளித் தொகுப்பு

தொலைக்காட்சி நேர்காணல் - ஆயுபோவன் சுப தவசக்

Jan. 1, 2021

Chairman TV Interview

ரூபவாஹினி தொலைக்காட்சி நேர்காணல்

“அலுத் தினக்” நிகழ்ச்சி

[1]

மார்ச் 1, 2024

நேத்ரா தொலைக்காட்சி நேர்காணல்

“வணக்கம் நேத்ரா” நிகழ்ச்சி

[1]

Feb. 28, 2024

இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் - ஸ்வதேசிய சேவை

“சுபாரதி” நிகழ்ச்சி

[1]

Feb. 20, 2024

ரூபவாஹினி தொலைக்காட்சி நேர்காணல்

“சங்ஹித” நிகழ்ச்சி

[1]

ஜூலை 7, 2023

நேத்ரா தொலைக்காட்சி நேர்காணல்

“வணக்கம் நேத்ரா” நிகழ்ச்சி

[1]

ஜூலை 5, 2023

சரண தொலைக்காட்சி நேர்காணல்

“உதா இரே சஹுர்தயா” நிகழ்ச்சி

[1]

ஜூன் 30, 2023

ரூபவாஹினி தொலைக்காட்சி நேர்காணல்

“அலுத் தினக்” நிகழ்ச்சி

[1]

மார்ச் 2, 2023

கௌரவ பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்களது சிறப்புரை

[1]

Aug. 24, 2022

இலங்கை மற்றும் மாலைதீவிற்கான கனேடிய உயர் ஸ்தானிகர் அதிமேதகு டேவிட் மெக்கினன் அவர்களது சிறப்புரை

[1]

Aug. 24, 2022

பிரஜை மற்றும் அரசகரும மொழிக் கொள்கை

[1]

ஜூலை 1, 2022

வணக்கம் நேத்ரா - கலாநிதி கவிதா இராஜரத்தினம்

[1]

ஜூன் 27, 2022

தெரண தொலைக்காட்சி நேர்காணல்

த செலென்ஜ்

[1]

மார்ச் 23, 2022

ரூபவாஹினி தொலைக்காட்சி நேர்காணல் - சுப தவசக்

[1]

Feb. 21, 2022

தொலைக்காட்சி நேர்காணல் - சித்திஜய

[1]

Feb. 15, 2021

தொலைக்காட்சி நேர்காணல் - ஆயுபோவன் சுப தவசக்

[1]

Jan. 1, 2021