රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

25th February 2024 04:24

වීඩියෝ ගැලරිය

ජාතික රූපවාහිනියේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“සංහිඳ ” වැඩසටහන

July 7, 2023

වාර්ෂිකව ජූලි 01 සිට 05 දක්වා යෙදෙන රාජ්‍ය භාෂා සතිය වෙනුවෙන් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ ඩී. කලංසූරිය මහතා 2023.07.07 දින ජාතික රූපවාහිනි නාලිකාවේ “සංහිඳ” වැඩසටහනට සහභාගීවූ වීඩියෝ දර්ශනය.

ජාතික රූපවාහිනියේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“සංහිඳ ” වැඩසටහන

[1]

July 7, 2023

නේත්‍රා නාලිකාවේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“වණක්කම් නේත්‍රා ” වැඩසටහන

[1]

July 5, 2023

ජාතික රූපවාහිනියේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“උදාඉරේ සහෘදයා ” වැඩසටහන

[1]

June 30, 2023

ජාතික රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව

“අලුත් දිනක්” වැඩසටහන

[1]

March 2, 2023

ගරු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ කතාව

[1]

Aug. 24, 2022

කැනේඩියානු මහකොමසාරිස් අතිගරු ඩේවිඩ් මැකිනන් මැතිතුමාගේ කතාව

[1]

Aug. 24, 2022

පුරවැසියා සහ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය

[1]

July 1, 2022

ආයුබෝවන් නේත්‍රා (වණක්කම් නේත්‍රා) - ආචාර්ය කවිතා රාජරත්නම්

[1]

June 27, 2022

දෙරණ රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව

ද චැලේන්ජ්

[1]

March 23, 2022

ජාතික රූපවාහිනි සම්මුඛ සාකච්ඡාව - ආයුබෝවන් සුභ දවසක්

[1]

Feb. 21, 2022

රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාව - සිතිජය

[1]

Feb. 15, 2021

රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාව - ආයුබෝවන් සුබ දවසක්

[1]

Jan. 1, 2021